Where champions are made!

REGULAMIN SIECI KLUBÓW BOKSERSKICH
GLOBAL BOXING

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin„) określa zasady zawierania i rozwiązywania umów, zasady członkostwa, oraz korzystania z klubów bokserskich prowadzonych pod marką GLOBAL BOXING przez Global Boxing sp. z o.o.
z siedzibą Warszawie, ul. Ludwika Nabielaka 6/4, 00-743 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001094625, NIP 5214061786, REGON 528100738, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez kluby działające pod marką GLOBAL BOXING, zawierają Umowę na korzystanie z Klubu z Global Boxing sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Ludwika Nabielaka 6/4, 00-743 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001094625, NIP 5214061786, REGON 528100738, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł, (dalej: „Global Boxing sp. z o.o.„).

 

 1. DEFINICJE

Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Aplikacja – aplikacja mobilna Global Boxing lub Fitssey możliwa do pobrania w App Store lub Google Play.

b) Global Boxing – Global Boxing sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Ludwika Nabielaka 6/4, 00-743 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001094625, NIP 5214061786, REGON 528100738, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł.

c) Członek Klubu lub Klient – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Global Boxing, która spełniła warunki określone w niniejszym Regulaminie.

d) Dzień płatności – za dzień płatności uznaje się dzień przystąpienia przez Klienta do Klubu lub inny wybrany przez niego dzień rozpoczęcia członkostwa.

e) Godziny nocne – godziny pracy Klubu od 22:00 do 6:00, w trakcie których do dyspozycji Członków Klubu nie są dostępni pracownicy Klubu.

f) Karnet lub Subskrypcja – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z usług znajdujących się w aktualnej ofercie Global Boxing, przez okres i na warunkach określonych w Umowie o członkostwo.

g) Klub – lokalizacja wybrana przez Klienta w systemie online przy zakupie Subskrypcji.

h) Kod QR – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny, możliwy do pobrania
w Aplikacji.

i) Strefa Klienta – strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony globalboxing.com, umożliwiająca opłacanie członkostwa, anulowanie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa i zakupionych usług.

j) Okres rozliczeniowy – okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy i rozpoczyna się w Dniu płatności.

k) Opłata członkowska – opłata umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych przez Klub.

l) Opłata wpisowa – opłata, która może zostać naliczona w związku z uzyskaniem statusu Członka Klubu.

m) Umowa o członkostwo – umowa o świadczenie usług zawarta między Global Boxing a Klientem na warunkach w niej określonych.

 

 1. CZŁONKOSTWO
 
 1. Status Członka Klubu Global Boxing uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków:

a) rejestracja on-line w Strefie Klienta na stronie globalboxing.com lub poprzez Aplikację;

b) aktywowanie Subskrypcji i opłacenie Karnetu, tj. uiszczenie Opłaty członkowskiej i w określonych przypadkach również Opłaty wpisowej;

c) w przypadku osób małoletnich, które w roku kalendarzowym, w którym chcą zakupić Subskrypcję kończą 16 lat, wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych na zakup członkostwa i korzystanie z usług oferowanych przez Klub przez te osoby małoletnie.

 1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje Członek Klubu po:

a) zainstalowaniu Aplikacji na swoim smartfonie;

b) upływie terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w pkt V Regulaminu, chyba że Klient złożył oświadczenie z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usług przez Global Boxing przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

  1. Członek Klubu nie otrzymuje karty ani innego dokumentu umożliwianego wejście do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia okazanie kodu QR wygenerowanego w Aplikacji.

 

  1. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z Klubu przypisanego do lokalizacji wybranej w systemie online przy zakupie Karnetu lub wybranego w Aplikacji. Członek Klubu ma możliwości korzystania z Klubów przypisanych do innych lokalizacji tylko i wyłącznie w sytuacji zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z większej liczby Klubów.

 

 1. Utrata członkostwa następuje:

a) z upływem czasu na jaki została zawarta Umowa o członkostwo, w przypadku niewyrażenia przez Klienta chęci kontynuowania Subskrypcji i nie przedpłacenia Subskrypcji o kolejne Okresy rozliczeniowe;

b) w wyniku dobrowolnej rezygnacji złożonej przez Klienta on-line w Strefie Klienta na stronie globalboxing.com lub w Aplikacji, z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie;

c) w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

  1. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 powyżej.

 

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich:

a) która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) małoletnia, która w roku kalendarzowym, w którym chce zostać Członkiem Klubu ukończy 16 lat, po dostarczeniu do Klubu podpisanego przez opiekunów prawnych oświadczenia wyrażającego zgodę na zakup Karnetu oraz korzystanie z usług oferowanych przez Global Boxing przez małoletniego. Jednocześnie opiekun prawny treścią wskazanego oświadczenia zostaje poinformowany, iż osoba małoletnia, która w roku kalendarzowym, w którym chce zostać Członkiem Klubu ukończy 16 lat wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że Global Boxing nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania z Klubu. Wzór oświadczenia znajduje się do pobrania na stronie globalboxing.com.

  1. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich osoba może zostać Członkiem Klubu na własne ryzyko.

 

  1. W ramach opłaconego Karnetu Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z zajęć wskazanych w grafiku zajęć bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że: na zajęcia obowiązuje rezerwacja, której należy dokonywać poprzez Strefę Klienta. Zapisy na zajęcia uruchamiane są na miesiąc naprzód przed dniem rozpoczęcia się zajęć, z zastrzeżeniem, iż można zapisać się tylko i wyłącznie na zajęcia, które przypadają w dacie, kiedy Karnet jest ważny i opłacony. Global Boxing jest uprawnione do weryfikacji obecności przed rozpoczęciem każdorazowych zajęć poprzez wyczytanie imienia i nazwiska Członka Klubu, który dokonał rezerwacji w sposób opisany powyżej, w obecności innych osób. W przypadku braku wolnych miejsc Członkowie Klubu, którzy nie dokonali wcześniej rezerwacji nie będą mogli brać udziału w zajęciach.

 

  1. Global Boxing zastrzega sobie prawo weryfikowania obecności na zajęciach w okresie ostatnich 60 dni.
   W przypadku odnotowania dwóch nieobecności na zajęciach, wcześniej zarezerwowanych i nieodwołanych, Global Boxing ma prawo do blokady możliwości zapisów na zajęcia przez okres kolejnych 7 dni, następujących po zajęciach, na których została odnotowana druga nieobecność.

 

 1. Zarówno zapisy na zajęcia jak i odwoływanie rezerwacji są obowiązkowe i odbywają się za pomocą Strefy Klienta. Dostęp do Strefy Klienta możliwy jest poprzez logowanie na stronie globalboxing.com lub przez Aplikację. Odwołanie zajęć możliwe jest najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚCI
 
 1. Umowa pomiędzy Klientem a Global Boxing zawierana jest:

a) poprzez założenie konta w jednym z Klubów należących sieci klubów Global Boxing, a następnie aktywowanie Subskrypcji i jej opłacenie metodą wymienioną w niniejszym Regulaminie albo

b) wypełnieniu formularza umieszczonego na stronie globalboxing.com lub w Aplikacji, a następnie aktywowanie Subskrypcji i jej opłacenie metodą wymienioną w niniejszym Regulaminie.

 1. Umowa z Global Boxing jest zawierana na czas określony, wybrany przez Klienta (Subskrypcja przedpłacona).
 2. Członkostwo jest odnawialne każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny Okres rozliczeniowy.
 3. Ceny karnetów zamieszone na stronie internetowej globalboxing.com i w Aplikacji stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich. Po dokonaniu płatności wystawiona zostaje faktura, która następnie jest udostępniania Klientowi w Strefie Klienta.
 4. Global Boxing stosuje system płatności bezgotówkowych.
 5. Klient dokonuje płatności:

a) przy aktywowaniu Subskrypcji – po zawarciu Umowy o członkostwo z Global Boxing, przy pomocy obciążenia karty płatniczej lub poprzez zewnętrzny system płatności (ePrzelewy);

b) za drugi i kolejny Okres rozliczeniowy – w Okresach Rozliczeniowych za pomocą cyklicznego obciążenia karty płatniczej lub każdorazowo poprzez zewnętrzny system płatności (ePrzelewy).

 1. W przypadku, gdy Dzień płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w Dniu płatności na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia Subskrypcji.
 3. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, kilkukrotnie podjęta zostanie próba obciążenia konta Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia, Global Boxing ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z Klubu lub całkowitego anulowania Subskrypcji.
 4. W przypadku zaległości płatniczych, a w szczególności nieopłacenia Subskrypcji w terminie lub braku możliwości obciążenia konta Klienta do określonego w umowie dnia, Klient traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zaległości. Nie wyłącza to obowiązku uiszczania dalszych opłat aż do czasu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy o członkostwo.
 5. W przypadku nieuiszczenia Opłaty członkowskiej i w określonych przypadkach Opłaty wpisowej do momentu startu członkostwa, Global Boxing ma prawo do rozwiązania Umowy o członkostwo ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Klient może zrezygnować z przedłużenia Subskrypcji na kolejne Okresy rozliczeniowe (anulowanie Subskrypcji) z miesięcznym okresem wypowiedzenia, a Umowa o członkostwo z Global Boxing ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie. W celu zgłoszenia rezygnacji Klient, po zalogowaniu do swojej Stefy Klienta, klika w odpowiedni przycisk co stanowi dyspozycję rezygnacji z Subskrypcji.
 7. Global Boxing zastrzega sobie prawo udzielania klientom rabatów w stosunku do aktualnie obowiązujących: Opłaty Wpisowej lub Opłat Członkowskich;
 8. Rabat będzie udzielany w formie kodu rabatowego generowanego przez system komputerowy;
 9. Kod rabatowy, o którym mowa powyżej może być udzielany klientowi przez pracownika Global Boxing lub przez osobę współpracującą z Global Boxing na innej zasadzie, w tym m.in. przez trenerów personalnych niebędących pracownikami Global Boxing lub na zasadach opisanych w odrębnym Regulaminie;
 10. Klient otrzymuje kod rabatowy od osoby, o której mowa powyżej w formie elektronicznej (np. e-mail) lub papierowej;
 11. Kod rabatowy udzielony klientowi nie podlega sprzedaży;
 12. Global Boxing zastrzega, iż decyzja o ustanowieniu rabatu oraz kryteria udzielenia rabatu zależą od uznania Global Boxing.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA
 
 1. Zawarcie przez klienta Umowy za pośrednictwem sieci Internet (on-line) traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 z późn. zm.).
 2. Klientowi, który zawarł Umowę w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 1 powyżej przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, które winien wykonać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy o członkostwo.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy o członkostwo wykonywane jest poprzez złożenie przez Członka Klubu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie w formie pisemnej winno zawierać co najmniej następujące elementy:

a) oznaczenie danych Global Boxing;

b) oznaczenie danych Członka Klubu;

c) datę złożenia oświadczenia;

 1. oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o członkostwo zawartej dnia (data)” – lub równoważnej.
 2. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy o członkostwo, wskazanego w ust. 3 powyżej, Członkowi Klubu przysługuje:

a) jeżeli nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie III ust. 2b Regulaminu, Global Boxing w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Global Boxing dokona zwrotu opłaty uiszczonej przez klienta przy zawarciu Umowy na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy dokonaniu płatności;

b) jeżeli złożył oświadczenie, o którym mowa w punkcie III ust. 2b Regulaminu, Global Boxing, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przez Global Boxing oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dokona zwrotu opłaty uiszczonej przez Klienta w trakcie zawarcia Umowy na rachunek bankowy z którego opłata została dokonana, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy dokonaniu płatności po potrąceniu wynagrodzenia za możliwość korzystania z Klubu za okres od dnia nabycia członkostwa do dnia złożenia Global Boxing oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wynagrodzenie należne Global Boxing równe jest części wszystkich opłat zapłaconych przez Członka Klubu proporcjonalnej do ilości dni od dnia nabycia członkostwa do dnia otrzymania przez Global Boxing oświadczenia o odstąpieniu, w stosunku do liczby 30.

 

 1. KORZYSTANIE Z KLUBU
 
 1. Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu:

a) Kluby otwarte są 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Recepcje Klubów czynne są w godz.
6:00-22:00.

b) Dla każdego Klubu ustanowiono indywidualny regulamin Klubu lub regulamin strefy funkcjonalnej, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania; Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

c) Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.

d) Wstęp do Klubu oraz wyjście z Klubu dozwolone są jedynie po pobraniu z Aplikacji Kodu QR i przyłożeniu pobranego kodu do czytnika w bramce wejściowej. Niedozwolone jest umożliwienie wejścia i wyjścia z Klubu osobom trzecim poprzez otwarcie bramki wejściowej za pomocą wygenerowanego Kodu QR z Aplikacji zainstalowanej na swoim smartfonie. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w Klubie. Global Boxing ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Global Boxing, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Global Boxing ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary. Global Boxing zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów.

e) Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu.

f) Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.

g) Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Członkowie Klubu będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Klubu. Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Global Boxing, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Global Boxing ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary.

h) Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych bez zgody Global Boxing na terenie Klubu jest zabronione. Global Boxing może uzależnić udzielenie zgody na filmowanie i fotografowanie od uiszczenia wynagrodzenia. Kontakt w sprawie udzielenia zgody: contact@globalboxing.com.

i) Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.

j) Członek Klubu powinien być zaopatrzony w kłódkę do szafki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionych w niej przez siebie rzeczom (dotyczy Klubów, w których szafki nie posiadają kodu zabezpieczającego).

k) Członek Klubu przed rozpoczęciem treningu zobowiązany jest do przygotowania miejsca do ćwiczeń tak aby ćwiczenia mogły odbywać się w sposób bezpieczny dla niego i otoczenia oraz sprawdzić czy nie ma innych przeszkód uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

l) Global Boxing umożliwia Członkom Klubu zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdującego się w Klubie poprzez prowadzenie nieodpłatnych zajęć wprowadzających.

m) Każdy Członek Klubu przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność.

n) Global Boxing oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na ternie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Klubu przez Członków Klubu. Członek Klubu korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub w sposób zawiniony.

o) Członek Klubu jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy, w zależności od Klubu, zabezpieczyć kłódką lub kodem zabezpieczającym, uniemożliwiającymi jej otwarcie. Global Boxing nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu,
w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także za rzeczy pozostawione w nieodpowiednio zabezpieczonej szafce.

p) Szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie po zamknięciu Klubu, w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne.

q) Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek.

r) W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem manager Klubu lub inna osoba będąca osobą uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Global Boxing, ma prawo do arbitrażowego podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Klubu, w szczególności do określenia możliwości wejścia do Klubu.

s) Zabrania się prowadzenia na terenie Klubu bez zezwolenia Global Boxing jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów.

t) Do prowadzenia treningów personalnych w Global Boxing uprawnieni są tylko trenerzy, którzy wykupili wejście do Klubu przeznaczone dla osób prowadzących treningi personalne o nazwie Karnet Trenera. Zabroniona jest sprzedaż treningów oraz ich prowadzenie przez inne osoby. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Global Boxing ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym. Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty Global Boxing, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Global Boxing ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary.

u) Zabronione jest noszenie na terenie klubu odzieży z wyraźnym oznaczeniem nazw: „trener”, „trener personalny”, „trener akredytowany”, „instruktor” przez trenerów niewspółpracujących z Global Boxing i nieposiadających wykupionych karnetów trenerskich. Osoby, które nie dostosują się do niniejszego zapisu, mogą zostać wyproszone z klubu przez managera. W przypadkach nieprzestrzegania zakazu, Global Boxing ma prawo do odebrania statusu Członka Klubu.

v) Trenerzy współpracujący z Global Boxing zobowiązani są do poruszania się po Klubie w jednakowych strojach trenerskich z widocznym logo Global Boxing i oznaczeniem „trener”, „trener personalny”.

i. Zajęcia zorganizowane:

ii. Zajęcia zorganizowane są to wszystkie zajęcia prowadzone w grupach co najmniej 6 osobowych, a maksymalnie 24 osobowych z wykorzystaniem wirtualnego trenera.

w) Zajęcia zorganizowane odbywają się na zasadach określonych przez Boxing.

x) Global Boxing informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Materiał tak zgormadzony może posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy.

y) Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego Regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Klubu. Każda próba zakłócenia pracy podmiotów świadczących usługi na terenie Klubu lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania funkcjonowanie Klubu oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających funkcjonowanie Klubu, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnego funkcjonowania Klubu i brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Członków Klubu.

z) Bezwzględnie zabronione jest organizowanie sparingów w Godzinach nocnych.

aa) W pozostałych przypadkach, organizowanie sparingów na terenie Klubu jest dozwolone jedynie
w obecności trenera i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu sparingu z pracownikami Klubu.

bb) Global Boxing nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe podczas korzystania z Klubu przez Członka Klubu w Godzinach nocnych, tj. w godzinach, w których w Klubie nie są dostępni pracownicy Klubu.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

Od dnia 23.04.2024 r. procesy przetwarzania danych są opisane w Polityce Prywatności Global Boxing opublikowanej na stronie www.globalboxing.com.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 
 1. Global Boxing ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu lub jego części, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. W przypadku całkowitego zamknięcia danego Klubu, Klientowi przysługuje prawo zwrotu wpłaconych środków, proporcjonalnie do okresu za który usługi nie były świadczone przez Global Boxing (nie dotyczy Klientów posiadających wykupioną Subskrypcję, która uprawnia Klienta do korzystania z większej liczby Klubów).
 2. Global Boxing ma prawo zmienić, usuwać treści i funkcje udostępnione na portalach w tym w Strefie Klienta i udostępniać nowe treści i funkcje lub całkowicie zamknąć portal w dowolnym momencie. Global Boxing biorąc pod uwagę interesy Członków o każdej takiej poważniejszej zmianie, a zwłaszcza zamknięciu portalu na dłuższy okres, powiadomi Członków z wyprzedzeniem w odpowiedni sposób. W przypadku pytań bądź chęci dokonania w momencie zamknięcia portalu jakichkolwiek czynności prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta poprzez formularz kontaktowy na stronie https://globalboxing.com/kontakt/.
 3. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu Sieci Klubów oraz Indywidualnego Regulamin Klubu w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Global Boxing ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty Global Boxing, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. Global Boxing ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary.
 5. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, pytań, skarg lub czy wniosków prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie https://globalboxing.com/kontakt/. Global Boxing zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 7. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Członek Klubu zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Global Boxing na stronie internetowej globalboxing.com wiadomości
  o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej stronie, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Członkowie Klubu zostaną dodatkowo powiadomieni przez Global Boxing poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Członkowi Klubu w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa.
 8. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.