Where champions are made!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dokument obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2024 r.

W niniejszym dokumencie (dalej zwanym: „Polityką prywatności”) znajdują się informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związanych z korzystaniem ze strony internetowej globalboxing.com (dalej zwanej: „Sklepem”) oraz świadczeniem przez nas usług. Nie jest on źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem) – celem Polityki prywatności jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania strony internetowej globalboxing.com, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

W związku z korzystaniem ze strony internetowej globalboxing.com gromadzimy
i przetwarzamy przez możliwie najkrótszy czas wyłącznie niezbędne dane osobowe. System IT strony internetowej globalboxing.com oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ich ochrony.

Każda osoba fizyczna, działająca z upoważnienia administratora danych osobowych, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na jego polecenie, chyba że wymagają od niej tego przepisy prawa. Dostęp do danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ich ochrony. Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę danych osobowych.

Gwarantujemy, że dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej zwanym: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (w jej aktualnym brzmieniu) oraz wszelkimi innymi przepisami nakładającymi na nas obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

GLOBAL BOXING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Nabielaka 6/4, 00-743 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001094625, NIP: 5214061786, REGON: 528100738, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł (dalej: „Administrator”).

 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

a) listownie, na adres: Global Boxing sp. z o.o., ul. Ludwika Nabielaka 6/4, 00-743 Warszawa,
b) za pośrednictwem adresu e-mail: contact@globalboxing.com,
c) za pośrednictwem numeru tel. 500-115-900.

 

 1. Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 
 

1) Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres zamieszkania lub siedziby (jeżeli jest inny niż adres korespondencyjny), adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego;

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną (w szczególności potwierdzenie złożenia zamówienia lub wysłania produktu, skontaktowanie się z Tobą w tej sprawie);

czas przechowywania danych: okres wykonywania umowy sprzedaży, a także okres wymagany przez przepisy prawa (w szczególności ze względów podatkowych lub rachunkowych), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa lub na wypadek innych celów wynikających
z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

2) Rejestracja w serwisie i prowadzenie konta

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres zamieszkania lub siedziby (jeżeli jest inny niż adres korespondencyjny), adres e-mail, nr telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie w celu świadczenia usług
w zakresie prowadzenia i obsługi konta w Sklepie (w szczególności umożliwienia Ci korzystania z usług dostępnych w Sklepie), podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

oraz

art. 6 ust. 1 lit. f ROD, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakim są działania techniczne i administracyjne związane z zarządzaniem Sklepem

czas przechowywania danych: okres korzystania z konta w Sklepie, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie on przechowywać je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń (tj. przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa); dane osobowe mogą zostać usunięte po dwóch latach od Twojej ostatniej aktywności w Sklepie. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

3) Ogólny formularz kontaktowy

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko lub firma, adres e-mail, nr telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

oraz

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie ewentualnych działań przed zawarciem umowy sprzedaży (w zależności od treści komunikacji)

czas przechowywania danych: do czasu zakończenia komunikacji zainicjowanej za pomocą formularza kontaktowego, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie on przechowywać je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń (tj. przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa) lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

4) Formularz kontaktowy dla franczyzobiorców

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, firma, NIP, adres e-mail, nr telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

oraz

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie ewentualnych działań przed zawarciem umowy
o współpracy (w zależności od treści komunikacji)

czas przechowywania danych: do czasu zakończenia komunikacji zainicjowanej za pomocą formularza kontaktowego, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie on przechowywać je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń (tj. przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa) lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

5) Formularz „Zapytaj o produkt”

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

oraz

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie ewentualnych działań przed zawarciem umowy sprzedaży (w zależności od treści komunikacji)

czas przechowywania danych:  do czasu zakończenia komunikacji zainicjowanej za pomocą formularza „Zapytaj o produkt”, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie on przechowywać je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń (tj. przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa) lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

6) Newsletter

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: adres e-mail

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do świadczenia usług newslettera, tj. wykonania umowy, której jesteś stroną

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

 

7) Świadczenie usług marketingowych

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: adres e-mail, nr telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do świadczenia usług marketingowych, polegających na przesyłaniu informacji dotyczących aktualnej oferty,
tj. wykonania umowy, której jesteś stroną

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

 

8) Dodawanie opinii

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: nick, nazwa konta, imię lub pseudonim

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dodawaniu i prezentowaniu opinii o towarach sprzedawanych w Sklepie

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat

 

9) Korzystanie z profili Sklepu w mediach społecznościowych

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, nick, nazwa konta lub pseudonim

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na efektywnym prowadzeniu profili w mediach społecznościowych poprzez przedstawianie informacji o podejmowanych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług, produktów oraz prowadzeniu innych działań marketingowych oraz umożliwienia Ci podejmowania aktywności na profilu

czas przechowywania danych: okres niezbędny dla zrealizowania w.w. celów, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie on przechowywać je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń (tj. przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa) lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

10) Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres zamieszkania lub siedziby (jeżeli jest inny niż adres korespondencyjny), adres e-mail, nr telefonu,

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy lub do zakończenia wszczętych i toczących się postępowań przed sądami i organami państwowymi. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

11) Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, firma, NIP adres korespondencyjny, adres zamieszkania lub siedziby (jeżeli jest inny niż adres korespondencyjny), adres e-mail, nr telefonu, , nr rachunku bankowego

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniają przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dobrowolność podania danych osobowych
 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w ust. 2 jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług,
w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 1. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
 

W każdym czasie przysługuje Ci prawo do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia; w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

c) dostępu do danych osobowych (w tym w szczególności otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane lub ich kopii, celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych bądź kryteriach ustalenia tego okresu, informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu, informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jeśli dane nie zostały zebrane od Ciebie – informacji o ich źródle),

d) żądania sprostowania danych osobowych,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;

f) żądania usunięcia danych osobowych w okolicznościach, o których mowa w art. 17 RODO;

g) przenoszenia danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO,

h) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przez Administratora przed jej cofnięciem).

 

W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyżej żądań bez zbędnej zwłoki –
a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, poinformujemy Cię o tym w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania , podając przyczyny opóźnienia.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Każdorazowy katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzystasz.


Katalog odbiorców danych wynika również z udzielonej przez Ciebie zgody lub z przepisów prawa oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie w Sklepie.

W przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie wspomagają prowadzenie Sklepu, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie, firmy, które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

Możemy wyświetlać Ci treści marketingowe dostosowane do Twoich upodobań, które zostały określone na podstawie Twojego zachowania w Internecie, odwiedzanych stron czy kliknięć. Jednak w tym celu korzystamy wyłącznie z anonimowych informacji zapisanych w plikach cookies, na wykorzystanie których wyraziłeś zgodę. Zmieniając ustawienia cookie w swojej przeglądarce, bądź cofając udzielone zgody możesz zrezygnować z wyświetlania Tobie treści wybranych dla Ciebie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce wykorzystywania plików cookies.

 

 1. Pliki cookies

Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego używane są pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie).

Pliki te dzielą się na cookies własne (tj. takie, które odczytuje nasz system teleinformatyczny) i cookies podmiotów trzecich (tj. odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu poprzez dostarczanie informacji do systemów teleinformatycznych w określonych celach (które opiszemy poniżej).

Czas przechowywania zależy od rodzaju plików cookies:

1) cookies sesyjne są przechowywane do zakończenia sesji Twojej przeglądarki,

2) cookies trwałe są przechowywane dłużej na Twoim urządzeniu i dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym sklepie.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem są pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz (tzw. cookies własne). Wszystkie pozostałe pliki cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu ustawień Twojej przeglądarki.

 

Deklaracja plików cookies

W dowolnej chwili możesz wycofać lub zmienić swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookies przy pomocy deklaracji plików cookies.

Zweryfikujesz w niej również jakich zgód udzielono i kiedy miało to miejsce.

 

Cele wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz. Umożliwiają one rozpoznawanie Twojego urządzenia
i optymalizację korzystania ze strony internetowej poprzez dostosowanie jej do Twoich preferencji.

 

Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk i mierzenia ruchu na stronie naszego sklepu. Korzystamy w tym celu
  z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem:
  https://policies.google.com/privacy?fg=1,
 2. korzystania z narzędzi internetowej reklamy Google Ads (w tym YouTube Ads) oraz działań remarketingowych. Narzędzie to jest dostarczane przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem:
  https://policies.google.com/privacy?fg=1,
 3. świadczenia usług elektronicznych związanych z obsługą m.in. zakupu subskrypcji, wejść na treningi, rejestrowania się użytkownika na wybrane treningi, wydarzenia i szkolenia za pomocą narzędzi online, do czego wykorzystujemy aplikację Fitssey, której administratorem jest Grzegorz Tomasiak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą lightenbody™ z siedzibą w Gdyni, NIP 7532294721, udostępniający w.w. oprogramowanie.

Możesz zapoznać się z:

1) polityką cookies Fitssey pod następującym adresem:
https://fitssey.com/pl/legal/cookies-policy,


2) polityką prywatności Fitssey pod następującym adresem:
https://fitssey.com/pl/legal/privacy-policy


3) warunkami świadczenia usług przez Fitssey pod następującym adresem:
https://fitssey.com/pl/legal/terms-and-conditions


 1. Do prowadzenia działań marketingowych i remarketingowych korzystamy z narzędzi dostarczanych przez Meta (Facebook, Instagram, Messenger, Meta Pixel) którego administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited, a które mogą zbierać informacje o Twoim adresie IP. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Meta pod następującym adresem:

  https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

 1. Do prowadzenia działań marketingowych i remarketingowych korzystamy z narzędzi dostarczanych przez LinkedIn, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company.Możesz zapoznać się z polityką prywatności LinkedIn pod następującym adresem:

  https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy


 1. Do działań marketingowych i remarketingowych korzystamy z narzędzi dostarczanych przez TikTok (w tym TikTok Pixel) którego administratorem jest TikTok Technology Limited oraz TikTok Information Technologies UK Limited, a który może zbierać dane o Twoim adresie IP.Możesz zapoznać się z polityką prywatności TikTok pod następującym adresem:

  https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl


 1. Do działań marketingowych i remarketingowych korzystamy z narzędzi dostarczanych przez X (dawniej Twitter), których administratorem jest Twitter International Unlimited Company.Możesz zapoznać się z polityką prywatności X pod następującym adresem:

  https://twitter.com/pl/privacy#x-privacy-10

 
 1. Logi serwera
 

Korzystanie ze stron internetowych naszego serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, które zostało skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera.

Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi użytkownikami naszego serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, zapisywany na czas nieokreślony w szczególności dla celów analitycznych. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej
 

Korzystamy z usług Google w celu analizy ruchu na stronie naszego sklepu i budowania statystyk w tym zakresie. Google w celu świadczenia nam tych usług może zbierać dane o IP i przechowywać je na serwerach Google LLC znajdujących się w USA.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 1. Zmiana niniejszej Polityki prywatności
 

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę prywatności.

W przypadku zmiany Polityki prywatności Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej Sklepu informację o takiej zmianie, publikując nową wersję Polityki prywatności opatrzoną stosowną datą.

Jeśli masz pytania bądź wątpliwości związane z zasadami przetwarzania danych osobowych na stronie naszego Sklepu, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w ust. 1 Polityki prywatności.